Algemene voorwaarden

Alle Van den Bosch Transporten bedrijven hanteren bij de uitoefening van hun werkzaamheden de volgende voorwaarden:

Alle transporten geschieden voor nationaal vervoer op basis van de Algemene Vervoerscondities (AVC) en voor grensoverschrijdend vervoer op basis van de bepalingen van het CMR-verdrag. Tevens zijn de Algemene Tank Vervoercondities voor het vervoer van Bulkgoederen over de weg van toepassing.

Op Physical Distribution (PD) werkzaamheden zijn de Physical Distribution Voorwaarden van toepassing. Opslag activiteiten vinden plaats onder de Nederlandse Opslagvoorwaarden van de FENEX. Expeditie werkzaamheden geschieden op basis van de Nederlandse Expeditie-voorwaarden van de FENEX.

Op alle leveringen en diensten met betrekking tot een overeenkomst tot reiniging van materiaal en uitrusting zijn de ATCN Algemene Tankreinigingsvoorwaarden van toepassing. Op werkzaamheden die voorzien in of inhouden het afvullen van materieel met koolzuur- of stikstofgas, zijn ook de Algemene Tankreinigings-voorwaarden van toepassing.

Betreffende alle voormelde voorwaarden geldt de laatst gewijzigde tekst, zoals gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbanken te Amsterdam, 's-Gravenhage, Rotterdam en Arnhem. Zowel voor de werkzaamheden waarop bovengenoemde voorwaarden van toepassing zijn, als niet van toepassing zijn, gelden de Betalingsvoorwaarden van KNV Goederenvervoer, laatst gewijzigde tekst, zoals gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank 's-Gravenhage.